Terms and Conditions

 Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

1.1 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Harley Waxing Nederland en haar afnemer(s), deelnemer(s). 1.2 Harley Waxing Nederland wijst de eventuele toepassing van door afnemers gewenste algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Harley Waxing Nederland zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Zolang de acceptatie door de afnemer nog niet heeft plaatsgevonden kan Harley Waxing Nederland een aanbieding of offerte nog intrekken, zonder dat dit voor haar tot enige verplichting leidt. 2.2 Alleen bij een integrale en tijdige acceptatie van een aanbieding of offerte, kunnen daaruit voor Harley Waxing Nederland verplichtingen ontstaan. Harley Waxing Nederland is gerechtigd de leveranties te staken, indien door toedoen van een afnemer verwarring of afbreuk kan ontstaan ten aanzien van de produkten van Harley Waxing Nederland. 2.3 De afnemer kan geen rechten ontlenen aan de algemene prijslijsten op de website van harleywaxing.nl en de informatie vermeld op de website van harleywaxing.nl 2.4. De afnemer mag de geleverde producten alleen binnen de eigen onderneming gebruiken. Doorverkoop van de producten van Harley Waxing Nederland is niet toegestaan. 

Artikel 3 – Betaling 

3.1 Alle door Harley Waxing Nederland genoemde prijzen en bedragen zijn exclusief BTW en externe kosten als verzendkosten. 3.2 In beginsel geldt voor de afnemer de verplichting om de aan harleywaxing.nl verschuldigde betaling te voldoen, voordat er levering van de producten gaat beginnen. 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid Harley Waxing 

4.1 De afnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor het juiste correcte en prudente gebruik van de door Harley Waxing Nederland geleverde producten en heeft zich zelfstandig te vergewissen van de specifieke (toepassings) kenmerken, effecten en bijwerkingen. 4.2 De productinformatie van Harley Waxing Nederland en een eventuele training door Harley Waxing Nederland ontslaat de afnemer niet van de eigen onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid. 4.3 Gelet op het bijzondere karakter van de huid, is Harley Waxing Nederland nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van huidreacties (pijn, allergie, eczeem, etc.) na het contact met de door Harley Waxing Nederland geleverde producten en/of de juiste/onjuiste toepassing van deze produkten door de afnemer. 4.4 Indien enige vorm van aansprakelijkheid van Harley Waxing Nederland zou komen te staan, is de op Harley Waxing Nederland te verhalen schade beperkt tot de directe schade van de afnemer ten hoogste tot een bedrag gelijk aan de waarde van de laatste leverantie van Harley Waxing Nederland aan de afnemer met een maximum van € 1.000,–. Immateriële schadevergoeding en vergoeding van indirecte schade als reputatieschade e.d. is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 5 – Trainingen verzorgd door Harley Waxing Nederland 

5.1 Indien Harley Waxing Nederland opdracht krijgt om met haar produkten een training te verzorgen, is de afnemer verplicht de daaraan verbonden kosten uiterlijk twee weken voor aanvang van de training aan Harley Waxing Nederland te voldoen. 5.2 Bij opdrachtverstrekking aan Harley Waxing Nederland registreert Harley Waxing Nederland de gegevens van de deelnemer(s), bij goed resultaat kan een diploma/certificaat ontvangen worden. 5.3 Indien de training binnen de laatste vier dagen voor de opleiding word afgezegd, zijn de afgesproken trainingskosten verschuldigd en heeft de afnemer geen recht op restitutie, mogelijk hierop enkele uitzonderingen indien er geldig bewijs is. 5.4 Uiterlijk één week voor aanvang van de training kan de deelnemer om een andere trainingsdatum verzoeken of kan Harley Waxing Nederland een nieuwe trainingsdatum vaststellen, zonder dat de afnemer in dat geval aanspraak kan maken op enige vorm van restitutie. 

5.5 Tijdens de training zullen de producten van Harley Waxing Nederland worden 

gebruikt op/door middel van de deelnemers, extra persoon/ personen zijn nodig als model om de training op uit te voeren, hiervoor is de deelnemer verantwoordelijk. 

6 Artikel Retourneren:

6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Als u een zending of product terug stuurt zijn alleen de kosten voor zending van u thuis naar de webwinkel voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 8 Euro per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Harley Waxing Nederland geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@harleywaxing.nl Wij willen de producten ongebruikt en netjes/ goede staat terug ontvangen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 7 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Harley Waxing Nederland niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Artikel 7 – Toepasselijk recht/varia 

7.1 Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met Harley Waxing Nederland is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Harley Waxing Nederland en de afnemer. 6.2 Harley Waxing Nederland is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het moment van publicatie. De afnemer(s) of deelnemer(s) worden verzocht deze nieuwe voorwaarden te hanteren. 6.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst tussen Harley Waxing Nederland en de afnemer nietig of ongeldig is, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst dan wel de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige, ongeldige of vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Door op ‘plaats bestelling’ te klikken, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden Harley Waxing www.harleywaxing.nl | info@harleywaxing.nl 

+31 252 795 454 OF +31 619 239 708 

Kvk: 69914168 | Btw: NL002484011B49 

Winkelwagen
Scroll to Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.